Istorijat

Fondacija Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barili je organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o zadužbinama, fondacijama i fondovima. Kao pravni naslednik Milene i Danice Pavlović- Barilli, Fondacija poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu koja je činila imovinu mase Danice, koja se u zemljišnim knjigama vodi kao vlasništvo Fondacije Milenin dom.

U skladu sa čl. 65. i 77. Zakona o kulturnim dobrima, osnovna delatnost Fondacije, koja se svrstava pod šifru: 9102 ( delatnost muzeja, galerija i zbirki, koja obuhvata rad muzeja svih vrsta), obavlja se u Galeriji Milene Pavlović Barili, koja , kao muzej memorijalnog tipa sa umetničkim fondom, ličnim predmetima Milene Pavlović Barili, Mileninom bibliotekom, porodičnom zaostavštinom i arhivskom građom, obavlja poslove zaštite, istraživanja, evidentiranja, prikupljanja, sređivanja, publikovanja i prezentacije kulturnih dobara-umetničkih radova Milene Pavlović Barili i porodične zaostavštine.

Fondacija je osnovana i u znak zahvalnosti i sećanja na Milenu Pavlović Barili,uz poštovanje volje i želje njene majke Danice Pavlović Barili da imovinu, koju je nasledila od svojih .roditelja, i umetnički fond svoje preminule kćeri, daruje srpskom narodu i da se ova zaostavština sačuva kao celina.

20. novembra 1961. godine,na osnovu testamentnog zaveštanja, sačinjenog u formi Ugovora o poklonu ,sklopljenog između darodavca Danice Pavlović Barili i poklonoprimca, SO Požarevac,osnovana je Fondacija Milenin dom-zadužbina Danice Pavlović Barili 1883-1965. i Milene Pavlović Barilli 1909-1945.sa sedištem u Požarevcu,Voje Dulića br.14.U svom sastavu ima Galeriju slika Milene Pavlović Barilli.Skraćeni naziv glasi:Fondacija Milenin dom-Galerija Milene Pavlović Barilli

Fondacija se osniva sa ciljem da prikuplja,obrađuje,čuva,publikuje i prikazuje javnosti umetničko stvaralaštvo Milene Pavlović Barili;da koristi i štiti autorska prava kaja proizilaze iz ukupnog Mileninog umetničkog stvaralaštva,kao i autorska prava njene majke Danice i oca Bruna Barilija; da pomaže talente u likovnom stvaralaštvu u granicama svojih mogućnosti i interesovanja; da štiti i sačuva nepokretnu i pokretnu imovinu Fondacije ZA VEČITA VREMENA KAO NAJVEĆU KULTURNU VREDNOST GRADA POŽAREVCA; kao i da čuva uspomenu na darodavca,njegove pretke i potomke,kao i velike dobrotvore Fondacije.

Galerija je za javnost svečano otvorena 24.juna 1962.godine,pod krovom preuređene stare porodične kuće Pavlovića.Tom prilikom Danica Pavlović je otkrila memorijalnu ploču sa urezanom posvetom:“Milenin dom-njenom talentu,vrednoći i mladosti-mama“.

Februara meseca 1966.godine Galerija je pripojena Narodnom muzeju u Požarevcu,u čijem je sastavu radila do 1997.godine.Odlukom osnivača-SO
Požarevac,od 28.02.1997.godine Galerija je izdvojena iz sastava Narodnog muzeja i od tada posluje kao novo pravno lice pod sadašnjim nazivom.

U svom fondu Galerija ima 894 umetnička rada Milene Pavlović Barili,od kojih 40 imaju status „od velikog značaja za republiku“, (136 ulja,51 pastel, 415 crteža,286 tempera i akvarela,6 grafika), 50 dela iz zbirke Bijenala i savremenih autora, 9 radova iz porodične umetničke zbirke,što ukupno iznosi 951 rad..Navedeni radovi evidentirani su u Inventarskoj knjizi Zbirke M.P.Barili,Inventarskoj knjizi savremene umetnosti i Zbirci porodične zaostavštine.

Pokretnu imovinu Fondacije čine i lične stvari,biblioteka( 228 publikacija) i dokumentacija i arhivska građa članova porodice Pavlović i Barili ,te na taj način ista postaje i svojevrstan informaciono-dokumentacioni centar.

Fondacija ima svoj Statut koji donosi Upravni odbor Fondacije,uz saglasnost osnivača, a kojim se uređuje organizovanje i način rada ustanove. Fondacija posluje po finansijskom planu i programu rada koje usvaja osnivač.

Fondacija čuva uspomenu na Milenu i njene pretke obeležavanjem godišnjice Mileninog rođenja i smrti.Takođe,zaokružene godišnjice otvaranja Galerije M.P. Barili (24.06.)obeležava se prigodnim svečanostima,izložbama i informacijama u medijima.Radi podsticanja likovnog stvaralaštva ,Fondacija organizuje svake druge godine Međunarodni likovni Bijenale pod nazivom „U svetlosti Milene.“

Od 31.o1.2007. godine, Fondacija slavi slavu Sv. Atanasije Veliki, nekadašnju krsnu slavu porodice Pavlović.

Organizacionu strukturu Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barili čine:

 • Organ upravljanja: Upravni odbor
 • Organ nadzora: Nadzorni odbor
 • Organ rukovođenja: upravnik
 • Stručni poslovi: kustos i muzejski vodič
 • Opšti poslovi: administrativna i računovodstvena služba
 • Pomoćni poslovi: radnik na održavanju higijene

Kadrovsku strukturu zaposlenih u Fondaciji čine šest (6) zaposlenih,od kojih: jedan (1) zaposleni(upravnik) na određeno i pet (5) na neodređeno vreme

 • Upravnik, visoka stručna sprema – jedan izvršilac
 • Kustos, visoka stručna sprema – zvanje viši kustos – jedan izvršilac
 • Muzejski vodić, viša stručna sprema, jedan izvršilac – jedan izvršilac
 • Opšti poslovi, srednja stručna sprema – jedan izvršilac
 • Računovodstveni poslovi, visoka stručna sprema – jedan izvršilac
 • Poslovi održavanja higijene, PK stručnost – jedan izvršilac

Radno vreme Fondacije

Svi zaposleni (šest radnika) rade u jednoj, prepodnevnoj smeni-jednokratno radno vreme, sa izuzetkom muzejskog vodiča koji radi i u vreme vikenda (subota) jer ne radi ponedeljkom. Osim jednog radnika , svi zaposleni žive u mestu rada.
Radno vreme zaposlenih iznosi 40 sati nedeljno,odnosno, 8 sati dnevno uz polučasovni odmor-pauzu za doručak. Za administrativno i stručno osoblje radno vreme počinje u 7,3o časova i traje do 15,3o časova ,od ponedeljka do petka.
Radno vreme muzejskog vodiča je od 07,3o do 15,3o sati od utorka do petka.
Subotom je Galerija otvorena za posetioce u vremenu od o8,oo do 16,oo.
Galerija ne radi nedeljom.
Izuzetno,po najavi grupa i većih poseta, Galerija radi i nedeljom, kao i mimo utvrđenog radnog vremena.

Kalendar aktivnosti

Kalendar ostalih aktivnosti Fondacija usklađuje sa osnivačem,nadležnim ministarstvima i odgovarajućim zakonskim propisima (poštovanje državnih praznika i neradnih dana,korišćenje godišnjih odmora i prava na odsustvo sa rada i sl.)

  Galerija Milene Pavlović Barilli

 • Dr Voje Dulića br. 14, 12000 Požarevac

 • 012/524-173

 • 012/524-173

 • info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs